Dags för nytänkande inom miljö- och klimatområdet!

Snart är det dags för distriktårskonferens och har för tredje året i rad skrivit en motion. Ett viktigt verktyg för politiskt aktiva att vara med och påverka politiken på riktigt! Läs min motion nedan:

Dags för nytänkande inom miljö-och klimatområdet

När man lever över sina tillgångar måste man spara eller ransonera. I Fattigsverige i början av 1900-talet gjorde vi det. Nu är det dags igen. Den globala uppvärmningen är ingen överdrift, den är i allra högsta grad verklig.  När ledarna i världen sviker, företagen bryr sig mer om sin profit och vanliga medborgare verkar drabbats av en känsla av hopplöshet så måste samhället ta sitt ansvar. De klimat- och miljöproblem vi ser i världen idag är inte enskilda problem som kan vänta för att vi har för mycket att göra just nu. De är i högsta grad sammankopplade med jämlikhetsproblem, naturkatastrofer och hälsan i världen. De som får betala högsta priset är de allra fattigaste i världen.

350. Det kanske är världens viktigaste siffra. 350 ppm är den mängd koldioxid många forskare och klimatexperter säger att vi maximalt kan släppa ut i atmosfären. 750 miljarder ton koldioxid är det vi kan släppa ut ytterligare fram till 2050 om vi skall lyckas nå målet 350 ppm. Det kan ju tyckas vara mycket men faktum är att vi på endast nio år släppt ut 330 miljarder. Med enkel matematik kan vi konstatera att det endast återstår 420 miljarder ton som vi ska lyckas hushålla med under drygt 40 år till.

I Storbritannien pågår just nu forskning kring att införa personliga utsläppsrätter. Det förslag som kan bli verklighet i Storbritannien kallas PCT – Personal Carbon Trading. Det är en modell där ett nationellt tak sätts för sammanlagda utsläpp per år. Sedan fördelas dessa utsläppsrätter jämlikt över befolkningen. Systemet ska vara kopplat till ett särskilt kreditkort eller befintligt bankkonto. Det man betalar för i form av utsläppsrätter är direkta utsläpp såsom flygresor, bensin, el och värme. Fördelarna med personliga utsläppsrätter är många. Speciellt i jämförelse med kraftigt höjd koldioxidskatt som är ett av de vanligaste motargumenten.

För det första
garanteras tillräckliga minskningar av utsläppen i och med att man sätter ett tak för utsläppen, och hela tiden sänker taket. Försöker man minska utsläppen genom skatter vet man aldrig säkert vilken effekt det kommer få på utsläppen

För det andra skulle personliga utsläppsrätter leda till en tydlig omfördelning av resurser från rika till fattiga. Enligt statistik från SCB är sambandet mellan inkomst och koldioxid väldigt tydligt: ju högre inkomst du har desto större utsläpp. Eftersom låginkomsttagare generellt sätt skulle klara sig på mindre än den tilldelade mängden utsläppsrätter skulle de kunna sälja sina överblivna kvoter till höginkomsttagare.

Det tredje och kanske viktigaste argumentet för personliga utsläppsrätter är att det skulle vara väldigt tydligt och pedagogiskt för den enskilda medborgaren. Trots de uppenbara fördelar personliga utsläppsrätter för med sig krävs ett folkligt stöd. Politiken och media kan bidra till att lyfta frågan, opinionsbilda och peka ut färdriktningen men i slutet är det medborgarna själva som måste hoppa på tåget och genomföra resan. Detta stärker ytterligare fördelarna med införande av personliga utsläppsrätter då det kan bidra till att inspirera och engagera människor.

Det fjärde argumentet kretsar kring folkets acceptans. Inget styrmedel är bra om man inte kan få folkets stöd för att genomföra det. Enligt SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) skulle bensinpriset behöva fördubblas, genom en höjd koldioxidskatt, till 27 kr/l för att uppnå 20 procents minskningar till 2020 av transportsektorns utsläpp. Om de rödgrönas förslag om 49 öres höjning av koldioxidskatten ledde till ett så stort motstånd – vad skulle då en sådan skattehöjning (eller större!) leda till? Höjda skatter ses ofta som statens sätt att straffa medborgarna. Risken med en höjd koldioxidskatt är att folk inte vill betala för något de inte själva orsakat. Med detta förslag skulle medborgarna tydligare känna att alla är med och bidrar till omställningen. Människor tenderar att acceptera större förändringar i sina liv för klimatets skull om de vet att andra gör detsamma – att de inte är ensamma.

Finns det då inga invändningar mot förslaget då?
Jo, självklart och några av de vanligaste är dessa:

Det skulle innebära en stor integritetskränkning:
Det finns en överhängande rädsla av intrång på människors integritet vid införandet av personliga utsläppsrätter men eftersom detta system ska administreras genom redan existerande banker kommer inte människors integritet kränkas mer än det redan gör idag. Det handlar alltså inte om någon ”storebror ser dig” – problematik utan om att ta ett gemensamt ansvar för vårt samhälle, vår planet och vår framtid.

Rika kan köpa sig fria och fortsätta släppa ut som tidigare:
Det finns även ett förslag om att starta en marknad med utsläppsrätter där den som behöver fler utsläppsrätter kan köpa det av någon som fortfarande har kvar andelar. Tekniskt sett skulle rika kunna köpa sig ”fria” och släppa ut mer men det är egentligen irrelevant i detta sammanhang då mängden utsläpp inte skulle öka. Däremot skulle en stor omfördelning av pengar kunna ske, från rika till fattiga.

Det blir för mycket fokus på individer:
Om det hade varit så att personliga utsläppsrätter varit den enda åtgärden för att bli kvitt fossila bränslen hade det helt riktigt blivit för mycket individfokus, men detta system förutsätter fortsatta offentliga investeringar i infrastruktur, energieffektivisering och förnybar energi. Trots gemensamma satsningar på miljöområdet kan vi spara in mycket utsläpp genom att enskilda individers livsstilsförändringar.

Lika tilldelning inte är rättvist då vissa behöver släppa ut mer än andra:
Om det visar sig att vissa personer, som exempelvis människor på glesbygden eller funktionshindrade, skulle behöva släppa ut mer än andra skulle man kunna ge dem en något större tilldelning av utsläppsrätter.

Förslaget skulle vara för dyrt och krångligt att genomföra:
Det finns alltid frågetecken kring finansieringen av olika reformer och förslag, i synnerhet när det gäller miljö- och klimatfrågor. Visst skulle det kosta men eftersom det bara är individers direkta utsläpp som ska räknas med samt att den redan befintliga infrastrukturen för kortbetalningar är den som ska användas behöver kostnaderna inte bli allt för stora.
Med tanke på alla fördelar med personliga utsläppsrätter som presenterats kanske vi ska ställa oss frågan – är det inte värt att ta en lite högre kostnad för införandet av systemet istället för att låta nästkommande generationer betala ett så mycket högre pris i framtiden?

Detta system är smart både ur ett socialt, politiskt och ekonomiskt perspektiv då vi skulle kunna tackla miljöproblemen utifrån ett jämlikhetsperspektiv där politiken motiverar snarare än kväver sina medborgare.

Socialdemokratins roll i både den globala och nationella miljödebatten har varit nästintill osynliga. Det är dags för SSU och Socialdemokraterna att inse att miljöfrågan inte bara handlar om en enskild fråga utan om vilket samhälle vi vill se i framtiden. Vi måste våga vara ledande i diskussionen om hur vi skapar ett grönt och jämlikt samhälle och våga se gröna reformer som något som kan utveckla Sverige på ett positivt sätt snarare än något negativt måste. Att lansera en kraftigt höjd koldioxidskatt eller höjda bensinpriser riskerar att mötas av likgiltighet och ilska. Personliga utsläppsrätter har stor potential att lyfta upp Socialdemokraternas miljöpolitik på den politiska och mediala dagordningen. Detta är ett steg i rätt riktning mot en hållbar värld där även framtida generationer får samma möjligheter som vi har haft. Oavsett om det blir vinst eller inte i sakfrågan om personliga utsläppsrätter är jag övertygad om att Socialdemokraterna kommer tjäna stort på en förnyad debatt om lösningarna på klimat- och energiproblem.

I slutändan handlar det om en enda sak:
Har vi råd att inte agera?

 

Advertisements

One thought on “Dags för nytänkande inom miljö- och klimatområdet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s